Aký je rozdiel medzi trénerskou licenciou a odbornou spôsobilosťou?

Odborná spôsobilosť sa nadobúda úspešným absolvovaním odbornej prípravy.

Trénerská licencia SZFB sa udeľuje na základe splnených podmienok SZFB. Jednou z podmienok pre udelenie trénerskej licencie SZFB je mať nadobudnutú odbornú spôsobilosť.

Všetky podmienky pre udelenie trénerskej licencie SZFB sú uvedené v článku 5.2. súťažnej smernice Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB.

Získal som trénerskú licenciu v Českom florbale, platí táto trénerská licencia aj v SZFB?

V Českom florbale sa pod termínom "Trenérska licence" rozumie spoločne odborná spôsobilosť aj trénerská licencia. V SZFB sa tieto dva termíny odlišujú a vnímajú samostatne.

SZFB uznáva odbornú spôsobilosť aj trénerovi, ktorý získal odbornú spôsobilosť mimo územia Slovenskej republiky. SZFB však neuznáva zahranične udelenú trénerskú licenciu. 

Podmienkou k uznaniu odbornej spôsobilosti je preukázanie svojej získanej odbornej spôsobilosti SZFB udeleným dokladom o získaní o odbornej spôsobilosti mimo územia Slovenskej republiky.

SZFB na základe obsahu a rozsahu odbornej prípravy určenej k získaniu tejto odbornej spôsobilosti priradí k nej ekvivalentný kvalifikačný stupeň, podľa ustanovenia v článku 2.1 súťažnej smernice Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB.

Ako preukážem SZFB svoju odbornú spôsobilosť nadobudnutú mimo územia Slovenskej republiky?

Tréner preukáže svoju odbornú spôsobilosť nadobudnutú mimo územia Slovenskej republiky SZFB nahraním príslušného zahraničného osvedčenia do sekcie "Dokumenty".

Po nahratí zahraničného osvedčenia je potrebné nahratie potvrdiť tlačidlom "Uložiť". 

Nahrať je možné len jedno zahraničné osvedčenie, preto je potrebné nahrať zahraničné osvedčenie poukazujúce na najvyššiu nadobudnutú odbornú spôsobilosť.

SZFB na základe obsahu a rozsahu odbornej prípravy určenej k získaniu tejto odbornej spôsobilosti priradí k nej ekvivalentný kvalifikačný stupeň, podľa ustanovenia v článku 2.1 súťažnej smernice Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB.

SZFB následne nahrá doklad o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe do profilu do sekcie "Dokumenty" a priradí mu identifikačné číslo.

Pre udelenie trénerskej licencie SZFB je potrebné splniť všetky podmienky uvedené v článku 5.2. súťažnej smernice Vzdelávanie trénerov a udeľovanie trénerských licencií SZFB.

Dokedy mi platí trénerská licencia SZFB?

Trénerská licencia SZFB platí vždy do 30. júna práve prebiehajúcej súťažnej sezóny.

Odborná spôsobilosť má však neobmedzenú platnosť.

Som absolventom "telovýchovnej" vysokej školy, na ktorú trénerskú licenciu SZFB mám právo?

Absolventi vysokých "telovýchovných" škôl nemajú právo na žiadnu trénerskú licenciu SZFB.

Svojím formálnym vzdelaním nadobudli odbornú spôsobilosť pozostávajúcu maximálne len zo všeobecnej časti.

Absolventom je uznaná všeobecná časť až po tom, ako fakulta vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého, alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport potvrdí, že daný absolvent úspešne absolvoval všeobecnú časť v minimálnom požadovanom rozsahu a obsahu v zmysle požiadaviek novej platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Všetci absolventi vysokých "telovýchovných" skôl potrebujú však ešte úspešne absolvovať špeciálnu časť odbornej prípravy, po ktorej im bude vydané osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti v športe ako tréner v príslušnom kvalifikačnom stupni so športovou špecializáciou florbal.