Plánované akcie KVTM SZFB pre súťažnú sezónu 2020/2021

Publikované dňa 21.09.2020 14:16:32

Oblasť vzdelávania:
Aj vzhľadom na striktné opatrenia súvisiace so združovaním viacerých osôb na jednom mieste sa podarilo KVTM SZFB v súťažnej sezóne 2020/2021 zorganizovať dve odborné prípravy, a to Tréner v príprave a Tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal – špeciálna časť. KVTM SZFB si uvedomuje komplikovanú možnosť realizácie všeobecnej časti Tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal z dôvodu neuskutočnenia príslušnej časti  odbornej prípravy zo strany vysokých škôl a preto odporučí pre súťažnú sezónu 2020/2021 príslušným orgánom SZFB neudeľovať poriadkové pokuty za nedodržanie plnenia mať na zápase trénera s platnou trénerskou licenciou SZFB – Trénerská licencia C (neplatí to pre Trénerskú licenciu D).  Počas súťažnej sezóny 2020/2021 KVTM SZFB organizuje ešte jednu odbornú prípravu Tréner v príprave a jednu odbornú prípravu Tréner I. kvalifikačného stupňa so športovou špecializáciou florbal – špeciálna časť. Okrem toho KVTM SZFB organizuje ešte pre túto súťažnú sezónu niekoľko doškoľovacích seminárov z oblasti psychológie športu.

Oblasť talentovanej mládeže – Regionálne výbery – Chlapci:
KVTM SZFB si je vedomá, že organizácia športových zrazov bude minimálne v súťažnej sezóne 2020/2021 veľmi komplikovaná, nakoľko bude potrebné pri organizácií športových zrazov dodržiavať pokyny Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ostatných štátnych orgánov vo veci ochrany zdravia športovcov a ostatných účastníkov týchto športových zrazov. Z tohto hľadiska KVTM SZFB pristúpila na modifikáciu jej dlhodobých plánov a zredukovala všetky zrazy do jednodňovej formy pre obe vekové kategórie chlapcov, s výnimkou záverečného zrazu, ktorý ponechala vo viacdňovej forme, pričom forma záverečného zrazu bude prispôsobená podľa aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku.


V súťažnej sezóne 2020/2021 KVTM SZFB otvára 4 regionálne výbery vo vekovej kategórii starší žiaci (ročník narodenia 2006-2007): Bratislava, Západ, Stred a Východ a 2 regionálne výbery vekovej kategórie dorastenci (ročník narodenia 2004-2005): Západ a Východ. Regionálny výber vekovej kategórie dorastenci Západ bude pozostávať z hráčov z regiónu  Bratislava a Západ a regionálny výber vekovej kategórie dorastenci Východ bude pozostávať z hráčov z regiónu Stred a Východ.

Realizačné tímy regionálnych výberov:
Žiaci – Bratislava:
Stanislav Šenšel
Peter Pavlovský
Žiaci – Západ:
Patrik Bulko
Lukáš Kuzl
Žiaci – Stred:
Dárius Siheľský
Tomáš Hutira
Žiaci – Východ:
Patrik Pelegrin
Martin Kopejtko
Dorastenci – Západ:
Jakub Horecký
Juraj Lamačka
Dorastenci – Východ:
Dárius Siheľský
Patrik Paulikovič

Termínová listina regionálnych výberov žiakov:
1. - 04. 10. 2020
2. - 29. 11. 2020
3. - 17. 01. 2021
4. - 28. 02. 2021
5. - 13. - 16. 05. 2021

Termínová listina regionálnych výberov dorastencov:
1. - 18. 10. 2020
2. - 15. 11. 2020
3. - 07. 02. 2021
4. - 25. 04. 2021
5. - 17. - 20. 06. 2021

Oblasť talentovanej mládeže – Regionálne výbery – Dievčatá
KVTM SZFB rozhodla, že tak ako vo vekovej kategórií žiakov a dorastencov tak aj vo vekovej kategórií žiačok a dorasteniek zredukuje z rovnakého dôvodu všetky zrazy do jednodňovej formy.


V súťažnej sezóne 2020/2021 KVTM SZFB otvára 1 regionálny výber vo vekovej kategórií žiačok a dorasteniek (ročníky narodenia 2004-2009), ktorý bude pozostávať z hráčok zo všetkých regiónov Slovenska. 

Realizačný tím regionálneho výberu:
Žiačky a dorastenky – Slovensko:
Miroslav Hýlek
Dušan Ďuríček
Štefan Rajčan

Termínová listina regionálneho výberu žiačok a dorasteniek:
1. - 25. 10. 2020
2. - 22. 11. 2020
3. - 24. 01. 2021
4. - 28. 02. 2021
5. - 25. 04. 2021

KVTM SZFB má od súťažnej sezóny 2021/2022 naplánované ďalšie aktivity a to napríklad:
1/ Zverejní  príručku (brožúru) na rozvoj špecifických kondičných schopností, ktoré je odporúčané rozvíjať, aby bolo možné dosiahnuť maximálny športový výkon vo florbale. Príručka je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť slúži hráčom, aby si boli spôsobili naplánovať kondičnú prípravu vzhľadom na ročný tréningový cyklus. Druhá časť slúži trénerom, aby boli spôsobilí nielen diagnostikovať, ale aj evidovať, resp. vyhodnocovať úroveň kondičnej pripravenosti hráčov počas ročného tréningového cyklu. Príručka je vytvorená pre potreby regionálnych výberov s cieľom naučiť hráčov základy športovej prípravy s ohľadom na vekovú kategóriu, a aby jej porozumel aj začínajúci športovec, teda človek, ktorý nemá doposiaľ skúsenosti s cieľavedomým rozvojom špecifických kondičných schopnosti.

2/ Vykonávanie hospitácií klubom, ktoré prejavia záujem o ukážkové tréningové jednotky s cieľom dostať termín „my sme tu pre Vás“ do povedomia.

3/ Vyššia frekvencia doškoľovacích seminárov a odborných príprav - Tréner v príprave pre trénerov nováčikov s cieľom dostať termín „my sme tu pre Vás“ do povedomia.

4/ Naštartovanie školských florbalových súťaží a ich projektovým riadením prilákať nových hráčov (chlapci, ale aj dievčatá!), nové kluby, nových trénerov, nových rozhodcov a všeobecne navýšiť hráčsku základňu SZFB, aby sa florbal stal na Slovensku športom s dominantným postavením.

5/ Doprogramovať Vzdelávací portál SZFB, aby bol ešte väčším pomocníkom pri vzdelávacom procese trénerov SZFB. Pridať možnosť platby platobnou kartou. Synchronizovať ho s novým informačným systémom florbalu. 


 

Späť