Regionálne výbery - Chlapci - 2018/2019

Publikované dňa 21.07.2019 17:15:58

Dňa 25. 11. 2018 sa pod záštitou Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu (ďalej len „KVTM SZFB“) konali vôbec prvé zrazy regionálnych výberov chlapcov (ďalej len „RV-CH“) pre ročníky narodenia 2004, 2005 a 2006. Na prvých zrazoch, ktoré boli organizované súbežne v  Západoslovenskom, Stredoslovenskom, Východoslovenskom a s miernym oneskorením aj v Bratislavskom kraji  (15. 12. 2018), pod odborným vedením hlavných trénerov a príslušných realizačných tímov sa stretlo spolu viac ako 160 talentovaných nádejí slovenského florbalu.

Na úvodnom jednodňovom zraze sa stretli širšie výbery (cca 40 chlapcov) z jednotlivých regiónov, na ktoré boli nominovaní hráči pozvaní na základe navrhovanej nominácie z klubov, ktorá vzápätí podliehala hlavným trénerom určujúcim záverečnú nomináciu na prvý zraz. V záverečnom cykle projektu RV-CH vznikne 20-členná nominácia za každý región, ktorá sa stretne na trojdňovom zraze, termín ktorého je predbežne naplánovaný na jún 2019.

Úvodné regionálne zrazy sa konali v mestách Bratislava, Piešťany, Turany a Košice. Časový a obsahový harmonogram jednotlivých zrazov bol totožný, vypracovaný hlavným metodikom KVTM SZFB Mgr. Patrikom Pelegrinom a následnému schválený predsedom KVTM SZFB Ing. Dáriusom Siheľským. V rámci úvodnej časti 1. zrazu RV-CH predstavili jednotlivé realizačné tímy chlapcom víziu projektu RV-CH, aby sa vzápätí po inštrukciách presunuli na palubovky športových hál, kde ich čakal časovo náročný, ale obsahovo bohatý harmonogram. Po rozcvičení sa hráči rozdelili do skupín, v ktorých spoločne absolvovali väčšinu dopoludňajšieho bloku zameraného na vstupnú testovaciu diagnostiku. Testovanie pozostávalo z troch blokov, v rámci ktorých hráči absolvovali všeobecnú, kondičnú a motorickú časť. Na základe testovania a interného vyhodnotenia výsledkov dokážu realizačné tímy RV-CH odhaliť silné a slabé stránky nielen z hľadiska úrovne pohybových schopností, ale aj pohybových resp. florbalových zručností.

Následne chlapci absolvovali spoločný obed, po ktorom jednotlivé realizačné tímy RV-CH pripravili rozličný program formou aktívneho odpočinku. Po krátkej prestávke sme pokračovali 2. tréningovým blokom, ktorého hlavnou časťou bol modelovaný turnaj. Tréneri určili 4 družstvá, ktoré pozostávali z 10 hráčov a 1 brankára, aby následne medzi sebou odohrali modelovaný turnaj (systém „každý s každým“). Trénermi riadená hra (štandardné situácie, presilové hry, interval zaťaženia resp. odpočinku a pod.) počas jednotlivých vzájomných zápasov predostrela realizačným tímom každého z RV-CH efektívny spôsob ako odhaliť pripravenosť hráčov nielen po stránke kondično-motorickej, ale aj mentálnej.

 V závere zrazov RV-CH sa hlavní tréneri prihovorili všetkým hráčom. Dôraz bol kladený predovšetkým na permanentnú resp. systematickú individuálnu prípravu v rámci kondičného, motorického a mentálneho tréningu, ale taktiež aj na dodržiavanie pokynov jednotlivých klubových trénerov. Nevyhnutnosť sebadisciplíny (životospráva, školské povinnosti, správanie a pod.) je samozrejme taktiež jednou z hlavných charakterových vlastností, ktoré budú monitorované v súčinnosti s klubmi a bude dôležitá pri opätovnej alebo premiérovej nominácii na ďalší zraz RV-CH. Ďalší zraz RV-CH je naplánovaný pre všetky florbalové regióny na Slovensku dňa 27. 01. 2019. O detailoch tohto zrazu budú kluby a hráči v dostatočnom predstihu informovaní.

 Mgr. Patrik Pelegrin - hlavný tréner RV-CH VÝCHOD:

V rámci 1. zrazu RV-CH VÝCHOD sme spoločne s realizačným tímom (v zastúpení min. 1 trénera z košických tímov ATU, Florko, Gama a Žltý Sneh) mali možnosť vidieť v akcii 44 chlapcov, ktorí boli nominovaní aj v spolupráci s ich klubmi. Najviac hráčov sme mohli vidieť z ATU a Florka, keďže sú v rámci kvality mládeže na VÝCHODE nielen aktuálne, ale aj dlhodobo na vrchole tabuliek. Priestory ŠH SOŠ Želežničná v Košiciach nám poskytli výborné podmienky na prácu, ktorú mohli počas celého dňa monitorovať z tribúny aj rodiny a najbližší nominovaných hráčov. Časovo-obsahový harmonogram 1. zrazu sme splnili a aj na základe absolvovania vstupnej testovacej diagnostiky a modelovaného turnaja vieme kde sú slabé, ale aj silné stránky chlapcov. Je na každom z nich, aby na sebe naďalej neustále pracoval a to nielen v rámci štandardného rozvrhu TJ v klube. Od hráčov okrem iného vyžadujem, aby na ihrisku hrali srdcom s víťaznou mentalitou a v tréningovom procese boli maximálne sebadisciplinovaní.

  Ing. Patrik Bulko - hlavný tréner RV-CH ZÁPAD:

Koncept a vízia RV-CH v regióne ZÁPAD bol vnímaný už od jeho predstavenia klubom veľmi pozitívne. Hneď prvý regionálny zraz sa konal v priestoroch veľmi reprezentatívnej Diplomat Arény v Piešťanoch, ktorá nám poskytla skvelé zázemie pre úvodné stretnutie takmer 45-člennej výpravy. V realizačnom tíme, ktorého podoba by mala byť zachovaná i do budúcnosti pôsobí okrem mňa na pozícii rovnako hlavného trénera brat, Marek Bulko, z klubu 1. FBC Florbal Trenčín, a na pozícii asistenta trénera Michal Srnec z klubu FBC Páv Piešťany. Širšia, a síce 40-členná nominácia chlapcov na úvodný zraz bola tvorená v spolupráci s klubmi, ktoré pôsobia v regióne, ale rovnako osobným výberom realizačného tímu, nakoľko všetci pôsobíme ako tréneri v daných vekových kategóriách, čo znamená, že máme podrobný prehľad o kvalitách a schopnostiach jednotlivých hráčov, čo sme si v konečnom dôsledku mohli overiť i počas zrazu, kde chlapci absolvovali mnoho testovacích cvičení. Najviac hráčov bolo nominovaných z klubu 1. FBC Florbal Trenčín a AS Trenčín. Je pravdou, že niektorí prekvapili výraznejšie, iní podali svoje štandardné výkony, čo samozrejme, dozaista nebude stačiť na ich následnú nomináciu, keďže do finálneho výberu sa môžu dostať naozaj len tí najlepší (športovo i osobnostne). Skvelou správou však zostáva, že i hráči, ktorí doposiaľ neboli súčasťou výberu, resp. nebudú na ďalší zraz nominovaní majú neustále šancu zabojovať o svoje miesto. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu, ktorú vnímam pozitívne a prínosne najmä z pohľadu progresu Slovenského mládežníckeho florbalu.

Jakub Kubáň - hlavný tréner RV-CH STRED:

Počas prvého RV-CH v regióne STRED sme s realizačným tímom (Michalom Légerským a Dáriusom Siheľským) mali možnosť vidieť 38 hráčov, a z toho 2 brankárov, ktorí prišili do Turian ukázať svoj talent. Hráčov sme podrobili vstupnej diagnostike zameranej na fyzickú záťaž a technickú zručnosť. Chcel by som oceniť vôľu, nasadenie a snahu všetkých zúčastnených detí, ktoré sa zúčastnili zrazu a počas testovacej batérie sa snažili vydať maximum zo seba a svojich nadobudnutých zručností. O to viac sa s realizačným tímom tešíme na druhú časť a pokračovanie prvého zrazu, ktoré sa uskutoční 13. 01. 2019 v Mútnom a dúfame, že prídu tak dobre naladené a odhodlané, ako prišli na prvú časť zrazu, kde bola realizovaná testovacia batéria.

 Jakub Horecký - hlavný tréner RV-CH BRATISLAVA:

Zraz bratislavského regiónu sme museli naplánovať na neskorší termín ako zvyšok Slovenska z organizačných dôvodov ligovej súťaže. V záujme spokojnosti klubov sa konal zraz až v popoludňajších hodinách pretože dopoludnia sa ešte konalo ligové kolo starších žiakov. Nominovaných bolo celkom 44 hráčov z rôznych klubov bratislavského regiónu. Príjemne ma prekvapil fakt že všetci nominovaní potvrdili svoju účasť a nebolo potrebné využívať náhradníkov. Aj to svedčí o tom, že chcú mladí talentovaní hráči hrať florbal a rozvíjať sa v ňom. Napriek tomu že sme mali mierne odlišný harmonogram zrazu, podarilo sa nám splniť svoje ciele a zraz sme spolu s trénerským kolegom Stanom Šenšelom a ostatnými pomocníkmi ukončili s množstvom poznámok o jednotlivých hráčoch. Z prvého zrazu mám výborný pocit, pretože bolo vidieť že niektoré kluby robia s mládežou naozaj dobrú prácu.

 Dárius Siheľský - Predseda KVTM SZFB:

Úvodné zrazy RV-CH prebehli bez komplikácií. Vykonala sa vstupná diagnostika športovej výkonnosti, ktorá je nevyhnutná pre efektívny rozvoj športového výkonu. Trošku nás mrzí, že 4 kluby z regiónu STRED odmietli nominovať svojich hráčov na 1. zraz a tak skomplikovali detailne pripravenú prípravu RV-CH pre sezónu 2019/2020. Tieto kluby sme opätovne vyzvali na nominácie ich hráčov a pevne veríme, že na doplňujúci zraz svojich hráčov už nominujú. Veríme, že aj vďaka práci pracovnej skupiny KVTM SZFB v RV-CH prispejeme nárastu kvality florbalu na Slovensku.

Späť